Abstract

Türkiye Cumhuriyeti ve UNICEF işbirliği ile geliştirilip Avrupa Birliği’nin mali ve UNICEF’in teknik desteği ile 2008-2009 yıllarında gerçekleştirilen “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Me- kanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” içerisinde alt proje bünyesindeki “üniver- sitelerde çocuk koruma merkezleri yapılandırılması” çalışmaları, “Üniversite Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin” kurulması önermesiyle sonuçlanmıştır. Merkezlerin kurulmasıyla birlikte üniversitelerin tüm olanakları kullanılarak korunma ihtiyacı olan çocukla- rın tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair eğitim, uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortam sağlanabileceği düşünülmüştür. Çok sevindiricidir ki “Merkez” kurma önerisi üniversitelerimizce beklenenin üstünde ilgi gör- müş, Proje sonlanmadan birçok üniversitemizde kuruluş çalışmaları başlatılmış, proje öncesi kurulmuş olan Gazi Üniversitesi yanında Erciyes, Marmara, Cumhuriyet, Kocaeli, Çukurova Üniversiteleri merkez kuruluşlarını tamamlamıştır. Çok yakında Mersin Üniversitesi’nde de merkez kuruluşunun gerçekleşmesi beklenmektedir. Proje sonrası, UNICEF’ in teknik desteğiyle; Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nin Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkez / Birimlerinin öğretim üyeleri, “Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ” ve “Çocuk İstisma- rını ve İhmalini Önleme Derneği” temsilcileriyle birlikte üniversite çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezleri/birimleri arasında eşgüdüm çalışmaları başlatmışlardır. Eşgüdüm çalışmaları; yeni merkezlerin kurulması, kurulmuş merkezlerin geliştirilmesi, mer- kezler arası eşgüdümün sağlanması, çocuk koruma birimlerinin eşyetkilendirilmesi, çocuk koruma birimlerinde çalışacak olan uzmanların bilgi, becerilerinin geliştirilmesi ve belgelen- dirilmesi, eğitim programlarının geliştirilmesi ve eğitim materyallerinin hazırlanması gibi bir dizi alanı kapsamaktadır. Sizlere sunduğumuz bu kitap, söz edilen çalışmaların bir ürünüdür. İhmal ve istismara uğrayan çocuğa bütüncül yaklaşımın tartışıldığı bir başvuru kitabıdır ve merkez çalışanları için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Üniversitelerimizin Çocuk Koruma Merkezleri’nde görev alan çok sayıda deneyimli öğretim üyesi, çocukların ihmal ve istismarının önlenmesi çalışmalarına, heves ve heyecanla katkı sağlamaktadırlar. Merkezler arasında eşgüdümünün sağlanması ile birlikte çocuk koruma alanındaki çalışmaların gelişerek artacağı ve çocuklarımıza daha güvenli bir yaşam ortamı sunulacağı umudunu taşımaktayız.